Algemene faktuurvoorwaarden

Afhalen wagen
De klant dient zijn voertuig af te halen ten laatste 48 uur nadat hij ervan op de hoogte werd gebracht dat zijn voertuig klaar is om geleverd te worden. Vanaf de derde dag wordt een forfaitaire dagvergoeding aangerekend voor het innemen van een staanplaats, ten bedrage van 10 Euro. Dezelfde dagvergoeding geldt voor stallingskosten wanneer een voertuig bij expertise onherstelbaar wordt beschouwd. Deze stallingskosten zullen worden aangerekend vanaf de datum dat het voertuig in de carrosserie aanwezig is.

Bestekkosten
Voor klanten die een kostenbestek na ongeval laten opmaken, behouden wij ons het recht om hiervoor 100 euro kosten aan te rekenen, indien de herstelling ons niet wordt toevertrouwd.

Voorschot
Carrosserie Patriek behoudt zich het recht om bij elke herstelling een voorschot te innen.
 
Betalingsvoorwaarden
Onze facturen zijn contant betaalbaar.
Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 15% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien verhoogd worden met 15% van het factuurbedrag en met een minimum van 500Euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eventuele eigenlijke gerechtskosten.
 
Klachten
Om ontvankelijk te zijn moeten gebeurlijke betwistingen binnen de 10 dagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden.
Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van Asse.

Algemene voorwaarden van de terbeschikkingstelling van een vervangwagen

1. De carrossier stelt ter beschikking van de klant, de vervangwagen die in goede staat is en dit ter vervanging van zijn wagen die in herstelling is bij de carrossier.
 
2. De terbeschikkingstelling zal onherroepelijk stoppen wanneer de carrossier het voertuig van de klant terug ter beschikking stelt. Bovendien mag de carrossier op elk ogenblik, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de vervangwagen terugnemen, zonder dat hij daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd is.
 
3. De gebruiker verklaart eigenaar te zijn van het rijbewijs B en geen rijverbod opgelegd te hebben gekregen. Deze terbeschikkingstelling houdt geen enkele wettelijke toelating in om het voertuig te besturen noch brengt het enige medeplichtigheid van de carrossier met zich mee. In dat opzicht neemt de klant alle verantwoordelijkheid op zich.
 
4. De terbeschikkingstelling van de vervangwagen houdt in:
• De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor derden
• De verzekering tegen brand, diefstal, glasbraak zonder vrijstelling
• Rechtsbijstand
• Het onderhoud zoals beschreven in het onderhoudsboekje van de constructeur
• De levering van anti-vries
• De rijtaks
 
5. De vervangwagen wordt aan de gebruiker ter beschikking gesteld met alle noodzakelijke en wettelijke bijhorigheden. De klant moet de vervangwagen in dezelfde omstandigheden terugbezorgen. Blijven dus ten laste van de klant:
• De kosten van de brandstof
• De kosten van parking en garage
• De carwash
• De boetes en overtredingen verhoogd met 25 Euro administratieve kost
 
6. De gebruiker zal de carrossier onmiddellijk van elke motorpech, elk stilliggen en elk ongeval verwittigen en zal op zijn kosten zorgen voor de versleping van de vervangwagen naar de werkplaatsen van de carrossier. Behalve ingeval van schriftelijk akkoord van de carrossier, zal geen enkele arbeid aan de vervangwagen mogen worden uitgevoerd door een derde of de gebruiker.
 
7. De terbeschikkingstelling van de vervangwagen zal in geen enkel geval een verworven recht uitmaken, meer bepaald betreffende een tweede vervangwagen. Wordt de vervangwagen geïmmobiliseerd, dan is de carrossier niet gehouden tot de vervanging noch moet hij daarvoor enigerlei vergoeding betalen.
 
8. De gebruiker verbindt zich ertoe de vervangwagen als goede huisvader te gebruiken. Het deelnemen aan de auto-wedstrijd of aan de behendigheidsproef, noch goederen vervoeren op het dak, in een aanhangwagen of binnen in het voertuig, noch meer dan drie personen vervoeren, de bestuurder niet inbegrepen, noch het voertuig aan derden toevertrouwen noch het in pand geven, noch het wijzigen of vervormen. In het algemeen verbindt de gebruiker zich ertoe de vervangwagen zo te onderhouden dat hij in goede staat wordt gehouden tot het einde van de ter terbeschikkingstelling Alleen de klant heeft het recht de vervangwagen te besturen, en staat in voor alle schade aan de vervangwagen die zou worden veroorzaakt naar aanleiding van het besturen van de vervangwagen door de derde, onverschillig of dit met medeweten dan wel met toestemming gebeurde van de klant.
 
9. Elke schade aan de vervangwagen ten gevolge van de fout, zelfs een lichte, of ten gevolge van de nalatigheid van de klant, of van elke eventuele andere bestuurder of inzittende, zal de klant worden aangerekend en zal moeten betaald worden voor de teruggave van zijn eigen voertuig. Indien er zich een verkeersongeval voordoet, dan zal telkens de vrijstelling conform de overeenkomst worden aangerekend op de Burgerlijke Aansprakelijkheid ingeval van ongeval. De gebruiker ziet af van elke vordering tegen de carrossier ten gevolge van ongevallen waarvan hijzelf of de inzittenden, de bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zijn. Hij neemt alle gevolgen van de vordering die door derden zou worden ingeleid tegen de carrossier voor zijn rekening telkens als de verzekering niet tussen komt. Ingeval van diefstal en ongeval moet de gebruiker de carrossier onmiddellijk verwittigen per aangetekend schrijven, per fax of e-mail. Hij moet ter plaatse een P.V. laten opmaken door de Politie en de verzekeringsformulieren invullen. De gebruiker of de bestuurder mag geen enkele aansprakelijkheid erkennen en moet onmiddellijk elke aanmaning, dagvaarding of andere documenten betreffende het ongeval opsturen naar de carrossier.
 
10. De gebruiker zal op de vervangwagen elk teken van eigendomsrecht aangebracht door de carrossier gedogen en zal zijn exemplaar van deze overeenkomst bewaren in het voertuig.
 
11. Elk geschil ontstaan ten gevolge van deze overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de hoofdzetel van de carrossier is gevestigd, en is onderworpen aan het Belgische recht.
 
12. Het is verboden te roken in de vervangwagen en het is verboden huisdieren te vervoeren met de vervangwagen.
 
13 Carrosserie Patriek is niet verantwoordelijk voor achtergebleven voorwerpen in de vervangwagen.